วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision) : ประชาชนสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม ระบบสุขภาพมีคุณภาพและเท่าเทียม

พันธกิจ (Mission) :     

1. ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสม

2. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

3. พัฒนาคุณภาพระบบและบริการสุขภาพ

4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ

Visitors: 10,791