นโยบายของผู้บริหาร

1. ขับเคลื่อน พชอ. ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
2. มุ่งพัฒนาสถานบริการให้ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ครบ 100%
3.ประชาชน 5 กลุ่มวัยได้รับการบริการอย่างครอบคลุม

Visitors: 10,790