กลุ่มงานควบคุมโรค

งานสุขภาพจิต

1. ปี 2562 มีฆ่าตัวตายสำเร็จ  3  ราย  ดอนแสลบ 2 ราย  ทัพพระยา  1 ราย   รายงานสอบสวนการฆ่าตัวตาย

 

วัดส่งเสริมสุขภาพ

1. คู่มือแนวทางการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อด้วยพลังบวร

 

งานควบคุมโรคไข้เลือดออก

1.ผลการปฏิบัติงานควบคุม กำจัด ทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย รายวัน 2563

 2. ผลงานควบคุม กำจัด ทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย แยกรายสถานบริการ

   

 3. รายงานการสำรวจภาชนะที่พบและการกำจัดในรอบเดือนนี้

 4. แผนภูมิแท่งแสดงผลการจัดการลูกน้ำยุงลายจำแนกรายสถาณบริการ 

 5. ค่า HOUSE INDEC (HI) จำแนกรายสถานบริการ เดือนนี้

6. ค่า House indec (HI) จำแนกรายตำบล ประจำเดือนนี้

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQzetiT0KXoG6_Z1ST4LRHivp6QVWMxaG5bKDndPVs0IUB8G_itSE5Ifp7dmW5pLlbLyH28T_OuuG7M/pub

 

Visitors: 11,057