กลุ่มงานบริหารทั่วไป

แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

    1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

 EB2 หน่วยงานมีกำหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

      1  บันทึกข้อความ ลงนามประกาศการกำหนดมาตรการ กลไกส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง - หนังสือแจ้งเวียน ให้ ผอ.รพ.สต.ทราบ

      2  บันทึกขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

      กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

       หนังสือจัดสรรงบประมาณ

       - แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

      - บันทึกขออนุมัติแผนและแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ได้รับหนังสือหนังสือแจ้งการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

       - คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ

      ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของ หน่วยงาน

      - รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลา

      - บันทึกขอเผยแพร่ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง

     แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site 

      - หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึง ความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

     ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

     - แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน(กรณีน้อยกว่า 100,000 บาท)/(กรณีมากกว่า 100,000 บาท)

     - คู่มือประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

      - หลักฐานชุดใบสำตัญการเบิกจ่ายฯปีงบประมาณ 2563 (1)   (2)

  EB3  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

       1 เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ

          - หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง

     2 เอกสารการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง (ภาพถ่ายหน้าจอ) การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด จำนวน 1 โครงการ

       หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง

EB4  หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

         1  รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) เสนอผู้บริหารรับทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

             รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1 ประจำเดือน)

             เสนอผู้บริหารรับทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์(บันทึกเสนอผู้บริหาร)/(เผยแพร่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์)

         2  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site 

 EB5  หน่วยงานขอท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

         1  บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ /โครงการ

         2  รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือก

             - ผู้เข้าประชุมและรายงานการประชุุม ครั้งที่ 4/2561 เสนอแผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2562

          3 ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 

          เสนอผู้บริหารรับทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์(บันทึกเสนอ)/(แบบฟอรอมขออนุญาตเผยแพร่Web Site)

EB6  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่          

         1 รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

               การประชุุม พชอ. ครั้งที่ 1 วาระการพิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการ แสดงรายชื่อผู้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียร่วมประชุมทำแผน/โครงการ

            1.1  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมจัดทำแผนยุธศาสตร์จากการมีส่วนร่วม ตามประเด็นปัญหา 5 ประเด็น

               - แผนที่ 1 แผนยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมยาเสพติด

               - แผนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

               - แผนที่ 3 แผนยุทธศาสตร์ อาหารปลอดภัย

              - แผนที่ 4 แผนยุทธศาสตร์ การจัดการขยะ

              - แผนที่ 5 แผนยุทธศาสตร์ การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย

           2 ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรมที่ชัดเจน 

EB7  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

           1 รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่เข้ามาร่วมดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของภารกิจหลัก ที่หน่วย 

                วาระการประชุุมครั้งที่ 2/2562 และ รายชื่อผู้เข้าประชุม  เพื่อดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

           2 ภาพประกอบการดำเนิการ ของพชอ.นอกสถานที่ 

           3 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

           แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site 

EB8  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

          1 ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ ที่มีลักษณะเป็นคำสั่ง/ประกาศ ลงนามโดย ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

          2 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

          3 บันทึกรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และ แบบรายงานผล สรุปปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

         4  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site (บันทึกเสนอ)/(แบบฟอรอมขออนุญาตเผยแพร่Web Site)

EB9   หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันบนWeb Site

EB10 หน่วยงานมีการเปยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

        1  บันทึกอนุมัติแผนปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำปีแจ้งเวียน ผอ.รพ.สต.

                 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

        2  หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์  (บันทึกเสนอขอเผยแพร่)/(แบบฟอรอมขออนุญาตเผยแพร่Web Site)

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี(ที่ผ่านมา)

       1  บันทึกเสนอรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) เสนอผู้บริหารทราบ และรายงานผลการปฏิบัติงาน

       2  Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์

 EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติกราชการประจำปี

       1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุ ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี

       2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการ และรายงาน สสจ.กาญจนบุรีทราบ

       3 Print Screen จาก Web site หลักฐานที่แสดงถึงการเปิดเผยข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ (บันทึกเสนอขอเผยแพร่)/(แบบฟอรอมขออนุญาตเผยแพร่Web Site)

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

        บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง กำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน

              - บันทึกขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ /แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่Web Site

         คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

        กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับ เจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ 

        หลักฐานการประชุมชี้แจง สื่อสารทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

        5  หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

 EB14 หน่วยงานมีรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

        1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์

        2 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการประจำปีที่อยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

             - หน้าประกาศสำนักงานสาธารณศุขจังหวัดกาญจนบุรี

             - ประกาศข้าราชการระดับดีเด่นและดีมาก

        3 ภาพถ่ายประกอบการเผยแพร่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์

EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

        1  ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

        2  แบบฟอร์มขออนุญาติเผยแพร่ภาพกิจกรรม และภาพถ่ายประกอบ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

        3  บันทึกขอเผยแพร่ และ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site 

 EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

        1  คำสั่งผู้รับผิดชอบ

        2  คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ

            - แผนผังแสดงขั้นตอนและผู้รับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน

        3  บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการ ดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จำนวน 2 รอบการประเมิน

        4  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site 

 EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

        1 คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน /กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน

        2 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

        3  บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบน

        4  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

 EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

      1 แผนปฏิบัติการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือ ค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

           - ประกาศมาตรการ การป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ

      2 ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

       รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนิน กิจกรรม วัน เวลา สถานที่ที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

       แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

      1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนิน กิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน

      หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงาน

          - รายงานการประชุมกลุ่ม และ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

      แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site 

EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

      รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

     หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ เผยแพร่บนเว็บไซต์

     แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

       1 กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

       หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

       บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผล การดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

       แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site 

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

       รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา 

       ภาพถ่ายประกอบ หรือสื่อในรูปแบบอื่น ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่ จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

       หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรือ อบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์

       4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site 

EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

        1) แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

        2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site 

EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

        รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ      พ.ศ. 2562

        แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือ หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

        1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ

        กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

        3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

        บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผล การดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

        แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site 

 EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสำดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

        1  คู่มือกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน

            - การให้บริการประชาชนบนหน้า Web Site

        2  ภาพถ่ายประกอบ

        3  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site

 

 

 

        

Visitors: 11,057