ทำเนียบเจ้าหน้าที่

นายอุกฤษฎ์ บุษบงค์

 ตำแหน่ง : สาธารณสุขอำเภอห้วยกระเจา


                                                                                                                                                    

นายสมโภช บุญวัน

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฝ่ายบริหาร  

นายพลรัช  รู้ทัน

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฝ่ายวิชาการ  

                                                                                                                                           


    

น.ส.วิลาวัลย์ สวัสดิ์ศรี

ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติงาน

น.ส.ชุดา นกดำ

  ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี     

น.ส.พิมพลอย สืบเรือง

        ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข   

 


 

 

นางจันทรา ห้วยกระเจา

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ

 

 

 

 

 

Visitors: 11,057