ประวัติอำเภอห้วยกระเจา

           อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เดิมเรียกว่า "ห้วยกบเจ่า"  จากการที่บริเวณทิศตะวันออกของหมู่บ้านมีห้วยน้ำอยู่แห่งหนึ่ง มีกบเป็นจำนวนมากมานั่งจับเจ่าให้ชาวบ้านเห็นเป็นประจำ ชาวบ้านจึงเรียกห้วยน้ำแห่งนั้นว่า  "ห้วยกบเจ่า" ต่อมาเพี้ยนเสียงเป็น ห้วยกระเจา  แต่เดิมท้องที่อำเภอห้วยกระเจาเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอ พนมทวน ซึ่งต่อมา เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2537 จึงถูกได้ยกฐานะขึ้นเป็น กิ่งอำเภอห้วยกระเจาหลังจากนั้น วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540 ได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 26 กันยายน 2540 ให้ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอห้วยกระเจา

 คำขวัญประจำอำเภอ

  “แหล่งหนองนาทะเล เสน่ห์ไทยทรงดำ หัตถกรรมทอผ้า พระปรางค์ล้ำค่าเขารักษ์ เลื่องลือนักวัวลาน ถิ่นฐานรำแคน ดินแดนรำเหย่ย งานเอยประเพณีแห่เทียน”

 


 

แผนที่ ที่ตั้ง และอาณาเขต

               ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา ตั้งอยู่เลขที่ 399 ม.6 ถนนบ่อพลอย-อู่ทอง ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา  หมายเลขโทรศัพท์: 0-3565-0074 โทรสาร : 0-3565-0074   

มีพื้นที่ทั้งหมด 622  ตารางกิโลเมตร  หรือ  388,750  ไร่      อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยประมาณ  56  กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ อาณาเขต และพรมแดนติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

ý        ทิศเหนือ              ติดต่อกับ  อำเภอเลาขวัญ          จังหวัดกาญจนบุรี

ý        ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ  อำเภอบ่อพลอย         จังหวัดกาญจนบุรี

ý        ทิศตะวันออก         ติดต่อกับ  อำเภออู่ทอง             จังหวัดสุพรรณบุรี

ý        ทิศใต้                 ติดต่อกับ  อำเภอพนมทวน         จังหวัดกาญจนบุรี


ลักษณะภูมิประเทศ

          ลักษณะภูมิประเทศของอำเภอห้วยกระเจาเป็นที่ราบลูกฟูก ที่ราบป่าเขาอำเภอห้วยกระเจา  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดชัน  5 เปอร์เซ็นต์  ในตำบลห้วยกระเจา  วังไผ่  สระลงเรือ  และดอนแสลบบางส่วน และมีที่ราบลุ่มในเขตชลประทาน  ได้แก่  ตำบลสระลงเรือบางส่วน  และตำบลดอนแสลบบางส่วน


 ลักษณะภูมิอากาศ

          อำเภอห้วยกระเจาอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู Tropical Savannah หรือมีลักษณะตามระบบของคอปเปน (Koppen) กล่าวคือ มีอากาศ แห้งแล้งในฤดูหนาว ส่วนฤดูร้อนมีลักษณะอากาศแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด    ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงตุลาคม  ได้รับอิทธิพลตามลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งพัดมาจากทะเลอันดามันทำให้ช่วงระยะเวลานี้มีฝนตกค่อนข้างชุก และมีความชื้นสูง อำเภอห้วยกระเจา  แบ่งเป็น 3 ฤดูกาล ดังนี้

          1. ฤดูร้อน   เริ่มเมื่อลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดลง คือ  ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์   ถึงกลางเดือนพฤษภาคม   เป็นช่วงลมฝ่ายใต้พัดมาปกคลุมทำให้อากาศร้อนอบอ้าว และร้อนจัดในเดือนเมษายน

          2. ฤดูฝน    เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม  จนถึงเดือนพฤศจิกายน  โดยจะตกชุกในเดือนกันยายน  และเป็นช่วงที่มีความชื้นสูง

          3. ฤดูหนาว เกิดจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งมีความกดอากาศสูงจากประเทศอื่น  ทำให้มีความหนาวเย็นและแห้งแล้ง 

อุณหภูมิ : อำเภอห้วยกระเจามีฝนตกน้อยอำเภอห้วยกระเจาฝนตกน้อยเฉลี่ยปีละประมาณ 59.54 ม.ม. ขาดความชื้นในอากาศทำให้อุณหภูมิในภาพรวมค่อนข้างสูง 

-          สูงสุด            42  องศาเซลเซียส

-          ต่ำสุด            34  องศาเซลเซียส

อุณหภูมิเฉลี่ย  38  องศาเซลเซียส


  ลักษณะของดิน

          พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำ เหมาะแก่การ เลี้ยงสัตว์ และปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย


 ลักษณะของแหล่งน้ำและจำนวนแหล่งน้ำจำแนกรายตำบล      

ชนิดแหล่งน้ำ

ตำบลห้วยกระเจา

ตำบลวังไผ่

ตำบลดอนแสลบ

ตำบลสระลงเรือ

รวม

หน่วย

ลำน้ำ,ลำห้วย,คลอง

-

-

11

1

12

แห่ง

ระบบประปา

-

6

-

12

18

แห่ง

ฝายถาวร

-

2

4

-

6

แห่ง

ฝายกึ่งถาวร

-

1

-

-

1

แห่ง

บ่อน้ำตื้น

-

5

49

-

54

บ่อ

บ่อบาดาล

21

7

9

9

46

บ่อ

สระน้ำสาธารณะ       

54

82

86

45

267

แห่ง

อ่างเก็บน้ำ

2

2

-

1

5

แห่ง

รวม

77

105

159

68

409   

แห่ง

ที่มา : ข้อมูลจากการสำรวจแหล่งน้ำ,แหล่งน้ำสาธารณณะ ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา /2560

 


 ลักษณะของไม้และป่า

          ลักษณะเป็นป่าโปร่ง ไม้ผลัดใบ มีป่าชุมชนของอำเภอห้วยกระเจา  จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย รวมพื้นที่ 1,149 ไร่

          ตำบลห้วยกระเจา         จำนวน  7 แห่ง           

          ตำบลวังไผ่                 จำนวน  2 แห่ง           

          ตำบลดอนแสลบ         จำนวน  1 แห่ง           

          ตำบลสระลงเรือ          จำนวน  - แห่ง 


 ด้านการเมือง/การปกครอง     

                     อำเภอห้วยกระเจาแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 4  ตำบล 73 หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบล 2 แห่ง เทศบาลตำบล 2 แห่ง อำเภอห้วยกระเจาแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 73 หมู่บ้าน ได้แก่

 1

ห้วยกระเจา

(Huai Krachao)

21 หมู่บ้าน

 2

วังไผ่

(Wang Phai)

11 หมู่บ้าน

 3

ดอนแสลบ

(Don Salaep)

24 หมู่บ้าน

 4

สระลงเรือ

(Sa Long Ruea)

17 หมู่บ้าน

 

 การเลือกตั้ง    :  อำเภอห้วยกระเจา แบ่งการปกครองสำหรับการเลือกตั้ง ออกเป็น 4 แห่ง (- ทม. 2 ทต. 2 อบต.)ประกอบด้วย

  1. เทศบาลตำบลห้วยกระเจา    
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ
  4. เทศบลาตำบลสระลงเรือ

รับผิดชอบจำนวน 73 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านจะมีกรรมการที่เป็นตัวแทนของหมู่บ้านจำนวน 9-15 คน ทำหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้ง ดำเนินการต่างๆจนเสร็จสิ้นภารกิจในการเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้ง จำนวน 73 หน่วยเลือกตั้ง


 ข้อมูลประชากร

อำเภอห้วยกระเจามีประชากรทั้งหมด จำนวน 34,227 คน แยกเป็นชาย 16,804  คน หญิง 17,423คน ตำบลที่มีประชากรมากที่สุดคือ ตำบลดอนแสลบจำนวน 12,288 คน ตำบลห้วยกระเจาจำนวน 9,608 คน ตำบลวังไผ่จำนวน 4,563 คน และตำบลสระลงเรือจำนวน 7,768 คน ตามลำดับ  ความหนาแน่นของประชากร  อำเภอห้วยกระเจาเป็นท้องที่ที่มีจำนวนประชากรน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนพื้นที่ทั้งหมดของอำเภออื่นๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี  ดังนั้นอัตราความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่จึงค่อนข้างต่ำ   

ท้องที่อำเภอห้วยกระเจาประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลห้วยกระเจา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยกระเจาทั้งตำบล
  • เทศบาลตำบลสระลงเรือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระลงเรือทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังไผ่ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแสลบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนแสลบทั้งตำบล

ตารางแสดงเขตการปกครองจำแนกเป็นรายตำบล อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ตำบล

 พื้นที่

(ตร.กม.)

 หมู่บ้าน

หลังคาเรือน

ประชากร

ความหนาแน่น (ปชก.:ตร.กม.)

พื้นที่

อบต.

เทศบาล

  1. ห้วยกระเจา

230.00

21

3,051

9,608

41.77

-

1

  2. วังไผ่

126.00

11

1,515

4,563

36.21

1

-

  3. ดอนแสลบ

141.00

24

3,621

12,288

87.14

1

-

  4. สระลงเรือ

125.00

17

2,567

7,768

62.14

-

1

รวม

622.00

73

10,754

34,227

55.02

2

2

ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอห้วยกระเจา กรมการปกครอง (ณ วันที่ 1 ก.ค.2560)

ตารางแสดงสัดส่วนร้อยละของประชากรจำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ

ช่วงอายุ (ปี)

จำนวนประชากร (คน)

เพศชาย

ร้อยละ

เพศหญิง

ร้อยละ

รวม

ร้อยละ

0 - 4

925

51.05

887

48.95

1,812

5.28

5 - 9

1,153

52.50

1,043

47.50

2,196

6.40

10-14

1,165

51.62

1,092

48.38

2,257

6.57

15-19

1,124

51.77

1,047

48.23

2,171

6.32

20-24

1,189

48.83

1,246

51.17

2,435

7.09

25-29

1,272

49.94

1,275

50.06

2,547

7.42

30-34

1,276

51.14

1,219

48.86

2,495

7.27

35-39

1,299

50.23

1,287

49.77

2,586

7.53

40-44

1,443

49.90

1,449

50.10

2,892

8.42

45-49

1,379

49.98

1,380

50.02

2,759

8.04

50-54

1,217

46.68

1,390

53.32

2,607

7.59

55-59

997

46.72

1,137

53.28

2,134

6.22

60-64

746

45.94

878

54.06

1,624

4.73

65-69

601

45.26

727

54.74

1,328

3.87

70-74

378

44.58

470

55.42

848

2.47

75-79

296

42.35

403

57.65

699

2.04

80+

344

41.10

493

58.90

837

2.44

รวม

16,804

49.10

17,423

50.90

34,227

100.00

 ที่มา: ประชากรจากทะเบียนราษฎร์ สำนักทะเบียนอำเภอห้วยกระเจา (ณ วันที่ 1 ก.ค.2560)

 


 ข้อมูลกำลังคนด้านสาธารณสุข

ตารางแสดงข้อมูลกำลังคนด้านสาธารณสุขตาม GIS  ณ มีนาคม 2561

ประเภทบุคลากร

จำนวนตาม GIS

จำนวนที่มีอยู่จริง

ส่วนขาด

แพทย์

3 คน

3 คน 

-

ทันตแพทย์

3 คน

3 คน

1 คน

เภสัชกร

2 คน

3 คน

-

พยาบาล

33 คน 

35 คน

-

 


จำนวนบุคลากรด้านสาธารณสุข

ตารางที่ 11 : ตารางแสดงประเภทบุคลากรด้านสาธารณสุข อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

ประเภทบุคลากร

จำนวน

สัดส่วน

แพทย์

3

1 : 11,390

ทันตแพทย์

3

1 : 11,390

เภสัชกร

3

1 : 11,390

พยาบาล

35

1 : 976.34

ข้อมูลกำลังคนด้านสาธารณสุขที่มีอยู่จริง มีบุคลากรแพทย์ จำนวน  3 คน คิดเป็นสัดส่วนแพทย์ 1 คน ต่อ ประชากร 11,390 คน ทันตแพทย์ จำนวน 3 คน คิดเป็นสัดส่วน 11,390 คน  เภสัชกร จำนวน 3 คน คิดเป็นสัดส่วน เภสัชกร 1 คน ต่อประชากร 11,390  คน และ พยาบาลจำนวน 35 คน คิดเป็นสัดส่วน พยาบาล 1 คน ต่อประชากร 976.34 คน


  จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุข 

          อาสาสมัครสาธารณสุขฯ (อสม.) ทั้งหมดมี จำนวน 636 คน(ที่ได้รับค่าป่วยการ)  อัตราส่วนอาสาสมัครสาธารณสุขฯ(อสม.) ต่อประชากรในภาพรวมทั้งอำเภอ  เท่ากับ 1 : 53  และอัตราส่วนอาสาสมัครต่อหลังคาเรือน

ในภาพรวม เท่ากับ 1 : 16

 ตาราง แสดงจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุข  จำแนกรายตำบล  อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี  ปีงบประมาณ 2561

 ตำบล

จำนวน อสม.

(คน)

อัตราส่วน อสม.:ประชากร

(34,227)

 

 

อัตราส่วน อสม.: หลังคาเรือน

(10,754)

 ห้วยกระเจา

235

1 : 40.88

 

1 : 19.43

 วังไผ่

 85

 1 : 113.03

 

1 : 17.82

 ดอนแสลบ

157

1 : 78.26

 

1 : 23.06

 สระลงเรือ

159

1 : 48.85

 

1 : 16.14

 รวม

 636

1 : 53.81

 

1 : 16.90

ที่มา  :  งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ  คปสอ.ห้วยกระเจา  ณ มีนาคม 2561

 

 

Visitors: 11,057